facebook youtube
sk | en | de | hu

Odborná štúdia na obnovu a ochranu brehových porastov (A.3)

Štúdia sa zaoberá dvoma okruhmi problémov: prvý je zameraný na lokality s vegetáciou negatívne ovplyvnený intenzívnym komernčným lesným hospodárením a druhý predstavujú miesta, kde je plánovaný výrub výpestovaných nepôvodných druhov stromov. Hlavná pozornosť vola venovaná získavaniu aktuálnych informácií o plánovaných lesníckych opatreniach špeciálne v projektovom území CHVÚ Dunajské luhy a Záhorské Pomoravie. Počas prípravy štúdie prebehlo niekoľko stretnutí s expertami zo ŠOP SR a Lesy SR. Veľmi pozitívnym výsledkom oboch - odbornej štúdie a realizáciu aktivity C.3 je skutočnosť, že pre nové desaťročie sme zmenežovali niekolko zmien v lesnom hospodárskom pláne. Dosiahlo sa prekategorizovanie niektorých lesných porastov z komernčných na lesy špeciálneho určenia vrátanie niektorých brehových porastov v CHVÚ Dunajské luhy. Vďaka tomu tieto stanovištia nie sú určené na komerčné využitie a staré stromy a vyvrátené stromy budú ponechané na mieste bez zásahu.

Počas prípravy štúdie sa rozhodlo, že štúdia sa primárne zameria na CHVÚ Dunajské luhy. Je to najdôležitejšie CHVÚ pre populáciu rybárika riečneho v porovnaní s inými CHVÚ/projektovým územím. &keďže ostatné CHVÚ zaradené do projektu sú veľmi rozsiahle (Záhorské Pomoravie, Dolné Považie) a projektové zdroje sú obmedzené, rozhodli sme sa aktivitu C.3 založenú na tejto štúdii bude prebiehať len v CHVÚ Dunajské luhy. Tu je aj najväčšia potreba na zväčšenie prirodzených brehových porastov a vegetácie, keďže intenzívny komerčné zaťaženie lesov v tejto oblasti zmenilo veľké plochy pôvodných lesov na monokultúry nepôvodných šľachtených topoľov. V porovnaní s CHVÚ Dunajské luhy, lesy v CHVÚ Záhorské Pomoravie sú na väčšej ploche zastúpené pôvodnými lesmi a pôvodnou skladbou druhov stromov. Taktiež je tú niekoľko veľkých lesných Prírodných rezervácií uzákonených v minulosti (napr. Prírodná rezervácia Horný les a Dolný les), kde je prirodzený les a pobrežná vegetácie zákonom chránená. Z týchto dôvodov je priorita aktivity C.3 zameraná na CHVÚ Dunajské luhy.