facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana hraboša severského panónskeho v legislatíve

  • Národná legislatíva – zákon o ochrane prírody č. 543/2002
  • Vyhláška č. 492/2006, príloha 4 – prioritný druh európskeho významu, na ktorého ochranu sa vyhlasujú chránené územia
  • Vyhláška č. 492/2006, príloha 6 – chránený druh európskeho významu, spoločenská hodnota 1000 €
  • Bernská konvencia – Dohovor o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, annex 3
  • Smernica 92/43/EEC – Smernica o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej faune a flóre, annex 2 a 4
  • Červený zoznam druhov Slovenska: Červený zoznam (Žiak D. & Urban P., 2001): ohrozený poddruh