facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku

Mimovládne organizácie a odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na problematiku zatepľovania panelákov v súvislosti s likvidáciou hniezdisk vtákov a úkrytov pre netopiere. Najviac takto ohrozeným druhom je dážďovník obyčajný, ktorý si po strate možností hniezdenia v pôvodnom prírodnom prostredí začal budovať hniezda v mestách a hlavne na sídliskách. Budovy, najmä panelové domy sú v súčasnosti jeho najvýznamnejším hniezdnym biotopom. Hniezdi v nich takmer 100% slovenskej populácie dážďovníkov. Na viacerých slovenských sídliskách zanikli kolónie dážďovníkov, ktoré boli zlikvidované počas najcitlivejšieho obdobia rozmnožovania. Pri pokračujúcom bezohľadnom trende prác hrozí ďalší rapídny pokles početnosti dážďovníkov, ba až ich vymiznutie z mnohých miest Slovenska.

Dážďovníky si budujú hniezda hlavne na sídliskách v panelákoch, predovšetkým vo vetracích otvoroch v atike a v štrbinách medzi panelmi. Netopiere sa ukrývajú najmä v špárach medzi panelmi alebo v dutých priestoroch pod strechou. Pri zatepľovaní sa tieto miesta prekryjú izolačným materiálom, čím dochádza nielen k zániku úkrytov, ale často aj k usmrteniu týchto živočíchov, ktoré nemajú možnosť dostať sa von z úkrytov. Ak sa tieto práce vykonávajú počas hniezdneho obdobia dážďovníkov (15. apríl až 15. august), dochádza pri nich k priamemu úhynu hniezdiacich vtákov a k zničeniu ich hniezdisk. Dážďovníky majú navyše silnú väzbu na svoje hniezdiská. Tie, ktoré prežijú trvalú likvidáciu svojich hniezdisk pri zatepľovaní, majú problém nájsť si nové miesto na hniezdenie.

Len málokto si uvedomuje, že dážďovníky a netopiere sú užitočnými "susedmi" a pomocníkmi v boji proti komárom. Jeden dážďovník uloví denne až 50 g hmyzu, čo je častokrát viac ako sám váži. Jeden netopier zasa dokáže za noc uloviť až 3000 komárov.

Dážďovník obyčajný ako aj všetky druhy netopierov vyskytujúcich sa u nás sú zákonom chránené. Spoločenská hodnota jedného jedinca je 460 € u dážďovníka, resp. od 230 € do 920€ pre netopiere v závislosti od druhu. Slovensko sa vstupom do EÚ zaviazalo zabezpečiť potrebnú ochranu pre všetky európsky významné druhy živočíchov, medzi ktoré patria aj netopiere. Ak sa nám to nepodarí, hrozia Slovensku vysoké finančné pokuty zo strany Európskej komisie, na ktoré sa budeme musieť všetci poskladať.

Ochranári a odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na nevhodné termíny a postupy pri realizácii stavebných prác ako je špárovanie a zatepľovanie panelákov. Cieľom ich úsilia však nie je úplne zastaviť tieto práce smerujúce k šetreniu energie. Naopak, ponúkajú alternatívne postupy a riešenia, ktoré nie sú ani finančne ani technicky náročné a ktoré zabezpečia ochranu týchto živočíchov a zachovanie ich hniezdisk a úkrytov aj po zateplení. Spolupráca medzi ochranármi a stavebníkmi už v niektorých mestách priniesla prvé pozitívne výsledky. Posunutie termínu zatepľovania mimo obdobie hniezdenia, vysťahovanie netopierov ešte pred zateplením budovy, zachovanie otvorených vetracích otvorov s hniezdami či inštalácia špeciálnych hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere sú prvými krokmi v spoločnej snahe zachrániť tieto živočíchy.

Od roku 2011 sa mimovládne organizácie na Slovensku, konkrétne Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) rozhodli spojiť svoje sily pri ochrane dážďovníkov a netopierov v našich mestách. Výsledkom je aj spoločný projekt Ochrana dážďovníka obyčajného (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku, ktorý vám predstavujeme na tejto internetovej stránke. V rámci projektu mapujeme hniezdiská dážďovníkov a úkryty netopierov v obytných domoch a ostatných budovách vo všetkých slovenských mestách. Získané informácie zapisujeme do online databázy a poskytujeme všetkým dotknutým subjektom (úrady ŽP, stavebné úrady, správcovské spoločnosti, stavebné firmy a iné).

Do projektu sa môže zapojiť aj široká verejnosť a to buď formou pomoci pri mapovaní dážďovníkov a netopierov alebo hoci len včasným upozornením o plánovanom alebo prebiehajúcom zatepľovaní alebo rekonštrukcii budov, v ktorých sa tieto vzácne živočíchy vyskytujú. Každá takáto informácia nám môže pomôcť pri ich záchrane.

Veríme, že informácie, ktoré nájdete na tejto internetovej stránke vás zaujmú a budú pre vás inšpiráciou a zároveň aj motiváciou zapojiť sa do záchrany posledných zvyškov prírody v našich mestách.

Na spoluprácu s vami sa teší

Kolektív realizátorov projektu BROZ, SOS/BirdLife Slovensko a SON

Pomôžte nám mapovať výskyt dážďovníkov a netopierov

Postup ako sledovať výskyt dážďovníkov a netopierov v mestách nájdete v metodických pokynoch:

Mapovanie dážďovníkov - metodika a pokyny (stiahnuť TU), terénny formulár (stiahnuť TU)

Mapovanie netopierov - metodika a pokyny (stiahnuť TU), terénny formulár (stiahnuť TU)

  Najdôležitejšie je pri aktívnej ochrane druhov mať informácie o ich výskyte. Preto sme vypracovali modul na zaznamenávanie výskytu dážďovníkov a netopierov na sídliskách. Zaregistrujte sa a poskytnite dôležité informácie, ktoré nám pomôžu ochrániť hniezdne kolónie dážďovníkov a zimoviská netopierov. Ďakujeme.


Databázu AVES SYMFONY nájdete kliknutím sem.

vyrez 8973    jerzyk(artur tabor)   DSC 0046    projektové logo