facebook youtube
sk | en | de | hu

Wiederherstellung des Baches Čiližský potok – Der Aufbau des Dükers an der Kreuzungstelle mit dem Kanal Vrbina-Holiare