facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana lesov a mokradí vo Vojenskom obvode Záhorie

Spolupráca rezortov obrany, životného prostredia a mimovládnych organizácií pri ochrane prírody vo vojenských výcvikových priestoroch je dnes bežnou praxou takmer vo všetkých rozvinutých krajinách. Zaradí sa k nim aj Slovensko?
začiatok: 2005, ukončenie: 2006
BROZ je jedným z partnerov tohoto projektu, ktorý uskutočňuje OZ Jablonka.

financovanie: Nadácia Ekopolis, kontakt:  valentovic@broz.sk
Úvod:

Význam vojenských priestorov pre ochranu prírody je dobre známy medzi odborníkmi v celej Európe. V súvislosti s nedávnymi zmenami v systéme vojenskej bezpečnosti v Európe a s rozširovaním NATO, dochádza k zmenám vojenských území a ich využívania ako v západných krajinách, tak aj v strednej a východnej Európe. V súčasnom období tu možno pozorovať rozsiahle zmeny smerujúce k polyfunkčnému využívaniu vojenských území. Okrem ich klasického využívania pre potreby výcviku ozbrojených síl, pre testovanie nových zbraňových systémov a pre lesné hospodárstvo, nadobúdajú tieto územia čoraz väčší význam aj pre ochranu prírody a v niektorých krajinách s nedotatkom prírodných plôch aj pre rekreáciu. V mnohých prípadoch si však kompetentné orgány neuvedomujú v plnom rozsahu význam týchto území z hľadiska ochrany prírody a ich starostlivosť o tieto územia preto často nezodpovedá tomuto ich významu.
Projekt sa zameriava na Vojenský obvod Záhorie na západnom Slovensku, ktorý bol zriadený už v roku 1928 na ploche 27 695 ha. Je to najstarší a najrozsiahlejší vojenský výcvikový priestor na území Slovenska, a je tiež mimoriadne bohatý aj na prírodné hodnoty. K najviac ohrozeným spoločenstvám patria lesy a mokrade. Ešte v nedávnej minulosti dochádzalo na území VO Záhorie k častému porušovaniu zákonov o ochrane prírody - rúbali sa vzácne jelšové lesy (biotopy národného významu), pri ťažbe dreva bolo zničených niekoľko hniezd vzácnych bocianov čiernych, viaceré vzácne mokrade boli poškodené odvodnením a hospodárskou činnosťou . OZ Jablonka a BROZ, v úzkej spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - správou CHKO Záhorie, sa preto už niekoľko rokov usilovali o nadviazanie kontaktov s kompetentnými orgánmi v rezorte Ministerstva obrany, za účelom zlepšenia situácie v ochrane prírody na území VO Záhorie.
Hlavné problémy:

Súčasné spôsoby hospodárenia v lesoch VO Záhorie nie sú vyhovujúce z hľadiska ochrany biodiverzity, ani z hľadiska trvalej udržateľnosti produkcie. Väčšinu lesov tvoria rovnoveké monokultúry borovice (na mieste prirodzených zmiešaných a listnatých lesov). Bežne sa používa holorubný hospodársky spôsob s veľkoplošnými holorubmi a s celoplošnou prípravou pôdy. Väčšina vzácnych mokradí na území VO Záhorie, ktoré sa tu zachovali ešte od poslednej doby ľadovej, bola v minulosti poškodená odvodnením, ťažbou rašeliny alebo ťažbou dreva.
V dôsledku uprednostňovania borovicových monokultúr (ktoré sú najmä v mladšom veku mimoriadne horľavé) a celoplošného odvodnenia mokradí, v suchých obdobiach alarmujúco narastá výskyt a rozsah lesných požiarov. Len počas dvoch suchých rokov 1990 a 1992 zhoreli lesné porasty (prevažne borovicové monokultúry) na ploche 16 km2. Takýto spôsob hospodárenia spôsobil tiež výrazný úbytok biodiverzity lesných druhov na väčšine územia VO Záhorie.
Nízka úroveň spolupráce medzi vojenskými a civilnými zložkami pri ochrane vzácnych prírodných hodnôt (lesy, mokrade, chránené druhy živočíchov a rastlín). V súčasnosti prevláda medzi obyvateľmi regiónu Záhoria skôr negatívny postoj k vojenskej prítomnosti a pôsobeniu rezortu obrany vo VO Záhorie. Jedným z faktorov úspešnosti projektu je preto aj zlepšenie komunikácie medzi vojenskými a civilnými zložkami, ako aj zlepšenie informovanosti verejnosti o týchto závažných otázkach, najmä pokiaľ ide o možnú úlohu rezortu obrany pri ochrane a zveľaďovaní prírodných hodnôt vo vojenských územiach. Projekt sa preto zameriava aj na prekonávanie existujúcich komunikačných bariér a vytváranie predpokladov pre neformálnu spoluprácu zložiek rezortu obrany a miestneho obyvateľstva, s perspektívou vytvorenia dlhodobého partnerstva medzi vojenskými a civilnými inštitúciami v regióne Záhoria. Takýto prístup by bol v súlade so súčasnými normami platnými v krajinách Európskej Únie a NATO.
Negatívne vplyvy

Ohrozenie vzácnych lesných biotopov a mokradí vo VO Záhorie vyplýva najmä z intenzívneho hospodárenia v lesoch - holoruby, zjednodušovanie štruktúry porastov, degradácia pôdy a vegetačného krytu tzv. celoplošnou prípravou pôdy a pestovanie borovicových monokultúr, náchylných na lesné požiare. Necitlivé hospodárenie v lesoch ohrozuje aj vzácne bociany čierne, ktoré sú veľmi citlivé na vyrušovanie najmä počas hniezdenia. Likvidácia starých stromov spôsobuje zánik celých kolónií netopierov a vzácnych bezstavovcov.
Veľká časť územia VO Záhorie bola v minulosti odvodnená pomocou odvodňovacích kanálov. V dôsledku odvodnenia dochádza k vysychaniu a k postupnej degradácii vzácnych spoločenstiev mokradí a zvyšuje sa tiež nebezpečenstvo požiarov. Kvalitu vody v tokoch ohrozujú splachy agrochemikálií z priľahlých poľnohospodárskych pozemkov, vypúšťanie odpadových vôd z obcí a nelegálne ukladanie odpadov. Potenciálnym nebezpečenstvom je aj veľkoplošná ťažba piesku. Osobitnú pozornosť zo strany ochrany prírody si vyžadujú druhovo bohaté lúky a pasienky, ktorých trvalá existencia je podmienená hospodárskou činnosťou človeka. Mnohé z týchto lúk bez pravidelného kosenia postupne zarastajú a ich druhové bohatstvo sa znižuje.
Ciele:

rozvoj spolupráce s kompetentnými vojenskými zložkami pri environmentálnom plánovaní a zabezpečovaní dlhodobej starostlivosti o prírodné hodnoty na území VO Záhorie
uskutočnenie naliehavých ochranných a revitalizačných opatrení zameraných na ochranu biodiverzity vo VO Záhorie
prezentovať ako môžu vojenské výcvikové priestory slúžiť aj pre účely ochrany prírody spôsobom, ktorý nie je na újmu ich vojenskému využívaniu
zlepšiť verejnú mienku v oblasti vnímania úlohy armády v našej súčasnej spoločnosti a jej činnosti vo VO Záhorie, a budovať dlhodobé partnerstvo medzi vojenskými a civilnými inštitúciami v modelovom regióne Záhoria, v súlade s normami Európskej Únie a NATO.