facebook youtube
sk | en | de | hu

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus)

kaňa močiarna (Circus aeruginosus) foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 22 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – priaznivý.

Kaňa močiarna obýva v projektovom území mokrade a mimo neho najmä poľnohospodársku pôdu. Súčasná populácia vyzerá byť stabilná. Navrhované ochranárske aktivity ako zlepšenie vodného režimu a obnova lúk prispejú k potravným možnostiam kane močiarnej; obnovou suchých riečnych ramien sa vytvoria nové potenciálne hniezdne možnosti.