facebook youtube
sk | en | de | hu

Kalužiak červenonohý (Tringa totanus)

kalužiak červenonohý (Tringa totanus)    foto: Harvančík

Smernica o vtákoch – Príloha II/2.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 5 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – kriticky ohrozený.

Pôvodne hniezdil na plytkých otvorených mokradiach pozdĺž rieky.

Väčšina plochy týchto biotopov bola v projektovom území zničená a hniezdna populácia T. totanus sa presťahovala na človekom vytvorené biotopy. V súčasnosti hniezdi na Hrušovskej zdrži, aj keď v dôsledku pokračujúcej sukcesie stráca aj tieto sekundárne hniezdne možnosti. Je potrebná obnova pôvodných hniezdnych biotopov.