facebook youtube
sk | en | de | hu

Environmentálny balíček aktivít pre školy

Environmentálny balíček  je súčasťou projektu zameraného na ochranu hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajskej nížiny. Balíček ponúka teoretické informácie o endemickom poddruhu hraboša severského, jeho životnom prostredí, dôležitosti ochrany a revitalizácie území s jeho výskytom, ale predovšetkým obsahuje rôzne aktivity, ktoré je možné využiť vo vyučovacom procese.  Nakoľko téma presahuje jeden predmet, je možnosť vyčleniť tejto tematike priestor v rámci integrovaného tematického vyučovania alebo využiť aktivity počas svetového dňa mokradí (2. február).

Učiteľ má možnosť zvoliť si najvhodnejšiu prístupnú formu, nakoľko najlepšie pozná danú triedu a kolektív žiakov. Balíček obsahuje súbor rôznych úloh a aktivít - niektoré sú vhodné na vytlačenie, ďalšie vyžadujú prepojenie s IKT a poslednú časť tvoria praktické aktivity do prírody. Všetky aktivity  si učiteľ môže podľa potreby sám modifikovať. Sú vhodné na vyučovaciu hodinu, vychádzku, exkurziu či do školy v prírode.

Aktivity sú rozdelené do troch skupín. Pri každej je uvedený stručný prehľad o danej aktivite, jej možnostiach a vhodnosti pre jednotlivé ročníky.

V rámci predmetu biológia uvádzame tematické celky, v ktorých sa dá využiť téma mokradí a hraboša severského panónskeho:

- v 5. ročníku  - Život vo vode a na brehu a Život na poliach a lúkach (témy Lúčne a poľné stavovce, Lúčne rastliny)

- v 7. ročníku - Stavba tela stavovcov (témy Ochrana a význam stavovcov)

- v 8. ročníku - Podmienky života a vzťahy organizmov (témy Organizmy a prostredie, Ekosystém, Spoločenstvo organizmov)

- v 9. ročníku - Životné prostredie organizmov a človeka (témy Ochrana prírody, Chránené rastliny a živočíchy, Chránené územia a ich význam)

 Cieľom je:

- aby žiaci nadobudli poznanie, že mokrade sú jedinečné a je potrebné chrániť to, čo z nich zostalo

- získať informácie o vzácnom no málo známom hrabošovi severskom panónskom či iných druhoch rastlín a živočíchov

- v rámci vychádzok a exkurzií prepojiť preberané učivo s konkrétnymi organizmami v danom prostredí ako aj upevniť predstavu mokraďového biotopu

- rozvíjať samostatnosť a tvorivé myslenie pri riešení jednotlivých aktivít či projektov

Ak máte záujem o bezplatné získanie environmentálneho balíčka v elektronickej podobe, napíšte na levakova@broz.sk alebo broz@broz.sk, radi Vám ho zašleme.obsah environmentálneho balíčka