facebook youtube
sk | en | de | hu

E - Manažment projektu

Aktivita E.1: Riadenie projektu 

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Aktivita E.2: Hydrologický monitoring

Partner zodpovedný za realizáciu: Vodohospodárska výstavba, š. p.

- Boli monitorované hydromorfologické, fyzikálno-chemické a aj podporné biologické vlastnosti vody v území. Monitoring bol využitý na špecifikáciu návrhov revitalizačných prác a ich vplyvu na vodné prostredie. Pravidelne boli monitorované nasledovné vlastnosti: hydromorfologické prvky, rozpustený kyslík, pH, vodivosť, zásaditosť, kyslosť, BOD-5, COD-Cr, N-NH4, N-NO3, P-PO4, celkový fosfor, celkový dusík, bentické bezstavovce, fytobentos, fytoplanktón, vodné makrofyty, ryby.
Aktuálny stav realizácie:
Aktivita ukončená. Termín realizácie sa vzhľadom na predĺženie projektu posunul na 31/12/2014 (za obdobie 2009-2014). 

Aktivita E.3: Monitoring vplyvu projektových aktivít na vtáčie populácie

Partner zodpovedný za realizáciu: PriF UK.

Vytvorili sme databázu ornitologických údajov s niekoľkými tisíckami záznamov. Prebehol monitoring druhového zloženia a početnosti vtákov na lokalitách priamo ovplyvnených projektovými aktivitami a pre porovnanie aj v celom projektovom území.

Aktuálny stav realizácie:
Aktivita ukončená. Počas hniezdnej sezóny boli monitorované všetky dotknuté druhy v projektovom území (Alcedo atthis, Anas querquedula, A. strepera, Ciconia nigra, Circus aeruginosus, Dryocopus martius, Egretta garzetta, Haliaeetus albicilla, Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Nycticorax nycticorax, Riparia riparia, Sterna hirundo a Tringa totanus). Podrobnejšie bol sledovaný vplyv akcií na C.1 a C.4 na vtáčie spoločenstvá.  

Kvôli možnosti vyhodnotiť konkrétne ochranárske aktivity z dlhodobej perspektívy sme zahrnuli monitoring aj do After-LIFE projektu ochrany.

   
Aktivita E.4: Monitoring vplyvu projektových aktivít na ostatnú biotu

Partner zodpovedný za realizáciu: PriF UK.

O vybraných skupinách bioty projektového územia sme spracovali vedecké informácie formou ročnej monitorovacej správy. Pre monitoring boli vybrané modelové skupiny týchto organizmov: vyššie rastliny, vážky, ryby a obojživelníky. Tieto skupiny sme vybrali preto, že spĺňajú nasledovné kritériá: (i) dokážu indikovať zmeny prostredia; (ii) môžu byť dobrými indikátormi pre kvalitu životného prostredia cieľových vtáčích druhov; (iii) môžu čiastočne indikovať zmeny v potravnej ponuke cieľových vtáčích druhov; (iv) identifikácia modelových organizmov až na úroveň druhu je relatívne jednoduchá.
Aktuálny stav realizácie:
Aktivita úspešne ukončená. Monitorovali sme spoločenstvá vyšších rastlín, rýb, obojživelníkov a hmyzu na miestach, kde boli aplikované C-aktivity.

Kvôli možnosti vyhodnotiť konkrétne ochranárske aktivity z dlhodobej perspektívy sme zahrnuli monitoring aj do After-LIFE projektu ochrany.

V teréne boli vymedzené plochy, kde by sa realizácia aktivít mohla prejaviť, na týchto plochách prebiehalo od leta 2009 fytocenologické mapovanie. Na území realizácie aktivít C.1, C.2 a C.4 (časť Ostrov orliaka morského) boli v teréne vybrané aj plochy na monitoring modelových skupín živočíchov, s podrobným sledovaním na týchto plochách sa začalo na jar 2010. 

Aktivita C.1 vytvorila alebo obnovila vodné habitaty, ktoré boli rýchlo obsadené vodnými rastlinami, vážkami, vodnými chrobákmi a obojživelníkmi. Bohaté spoločenstvá obojživelníkov boli prítomné na rôznych častiach lokality, spolu bolo zaznamenaných 10 druhov a potvrdená ich reprodukcia. Na druhej strane, vážky boli zastúpené prevažne bežnými druhmi so širokou ekologickou valenciou a spoločenstvá chrobákov boli pomerne chudobné. Pred rokom 1993, kedy bol na území zachovaný prirodzený vodný režim, sa tu nachádzalo bohaté spoločenstvo chrobábkov tvorené 110 druhmi, vrátane niekoľkých vzácnych a ohrozených druhov. V roku 2015 tu bolo zastúpených len 18 druhov vodných chrobákov, pričom všetky tieto druhy sú široko rozšírené a majú širokú ekologickú valenciu. To indikuje nasledovnú kombináciu faktorov: (i) aktuálny vodný režim nie je optimálny, (ii) spoločenstvá potrebujú viac času na obnovu a prírodný vývin a (iii) areál Podunajskej nížiny nie je vhodný a niektoré druhy stratili svoje zdrojové populácie. Aktivita C.2 vytvorila nový vodný habitat - pred touto aktivitou tu neboli obojživelníky, vážky a vodné chrobáky. V rokoch 2014-2015 bola lokalita obývaná týmito troma skupinami, hoci počet druhov bol pomerne nízky a neboli tu zaznamenané vzácne druhy. To je spôsobené malou rozlohou plochy a chýbajúcou dynamikou vodnej hladiny. Obnovené mokrade v aktivite C.4 boli vzápätí (2013-2014) osídlené 6 druhmi obojživelníkov, ktoré sa rozmnožovali v strednej časti mokrade. Je tu veľký potenciál na ďalší nárast počtu druhov a ich populácií, ktorý brzdí pomalé napúšťanie mokradí vodou a hustou terestrickou vegetáciou, ktorá stále pokrýva obrovskú časť lokality a vytvára tieň. Botanický monitoring obnovených lúk (C.7) poukazuje na rozdielne posudzovanie lúk pri porovnaní ornitologického a botanického pohľadu. Vysoká diverzita rastlín a vzácne druhy rastlín boli prítomné na miestach, ktoré sa kosili (1-2krát ročne) alebo extenzívne spásali. Intenzívne spásané časti - dôležité habitaty pre vtáky - boli obsadzované menším počtom rastlinných druhov a vzrástol tu výskyt nitrofilných a ruderálnych druhov. Takže najlepším riešením sa javí mozaika habitatov s rôznym využitím, čo je presne situácia na Veľkolélskom ostrove.

Aktivita E.5: Účtovníctvo projektu

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ
   
Aktivita E.6: Networking s inými projektmi

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Uskutočnené akcie:
19.3.2009 – Kosenie trstiny, NP Neusiedler See – Seewinkel, 5 účastníkov 
26.3.2009 – Revitalizácia ramien a brehov Dunaja, NP Donau-Auen, Bratislava, 6 účastníkov 
4.5.2009 – Dunajské luhy - stretnutie s pracovníkmi rakúsko-nemeckého projektu Hang- und Schlucht wälder im oberen Donautal, Bayrisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Landesbund für Vogelschutz in Bayern, Danube river, 10 účastníkov 
1.7.2009 – Networking a výstava s NP DonauAuen, SMOPAJ, PriFUK,Orth an der Donau, 10 účastníkov 
5.-14.9.2009 – Ochrana a manažment mokradí medzinárodného významu, ŠOP SR, MŽP ČR, Poľsko, Litva, Bielorusko,1 účastník 
7.-10.9. 2009 – Networking s projektom LIFE06 NAT/RO/000177 Conservation and Integrated Management of Danube Islands z Rumunska, PriFUK, Environmental Protection Agency Calarasi, Bratislava – Komárno, 9 účastníkov
29.10.2009 – Networking s českými entomológmi - Hospodárenie v Dunajských Luhoch, Entomol.ústav AVČR, SCHKO Pálava, AOPK ČR, ČSE, Veľkolélsky ostrov, 7 účastníkov
15.1.2010 – Networking s ochranármi z Rakúska a ČR, Naturschutzbund, AOPK ČR, AURING, DAPHNE, Veronica, WWF, 21 účastníkov
25.2.2010 –Účasť na konferencii Ochrana miest a obcí pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou, Ľudia a voda, Košice, 1 účastník
11.5.2010 –Exkurzia pre holandských partnerov z organizácie Natuurmonumenten, Veľkolélsky ostrov, 8 účastníkov
15.5.2010 – networking s ochrancami z Nemecka; Landesbund für Vogelshutz, Dunajské luhy, 15 účastníkov
17.6.2012 – exkurzia pre ochrancov z Rumunska; Danube Delta Biosphere Reserve, Slovanský ostrov, Rusovce, Čunovo, 8 účastníkov
28.-29.6.2010 – Manažment nížinných lesov; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Lesní závod Zidlochovice, Veľkolélsky ostrov, 19 účastníkov
12.7.2010 – exkurzia pre partnerov Národných parkov Dunaja; NPDA,DINPI, DDND, DDBRA, Persina, Vojvodinasume (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko), CHKO Dunajské luhy, 12 účastníkov
25.9.2010 – networking s Danubeparks, partneri Danubeparks, 19 účastníkov
19.4.2011 - networking s českými ochranármi, Veľkolélsky ostrov, 14 účastníkov
15.-16.4.2011 - networking s ochranármi, Pannonian Bird Experience, Illmitz, Rakúsko, 25 účastníkov
9.-14.4.2012 - networking s ochranármi Srbska, NP Djerdap, Srbsko, 12 účastníkov
7.3.2014 - networking s ochranármi z Chorvátska z NP Kopački rit, Veľkolélsky ostrov, 11 účastníkov

 

Aktivita E.7: Audit projektu

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ
   
Aktivita E.8: After-LIFE plán ochrany

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

After-LIFE plán ochrany je samostatnou kapitolou záverečnej správy v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Obsahuje opis pokračovania a rozvíjania ochranárskych aktivít zahájených počas projektu v rokoch po jeho skončení a spôsob zabezpečenia dlhodobého manažmentu projektového územia a cieľových vtáčích druhov a ich biotopov.