facebook youtube
sk | en | de | hu

DANUBEPARKS - Sieť chránených území na Dunaji

Prírodné úseky Dunaja a rozsiahle lužné územia sú súčasťou nášho spoločného európskeho prírodného dedičstva. Chránené územia na Dunaji predstavujú jedinečné prírodné oblasti v rámci medzinárodného ekosystému.

Rozšírenie Európskej únie vytvorilo nové podmienky rozvoja pozdĺž Dunaja. Rozvoj ekonomiky zvýšil tlak na zachovanie prirodzených lužných území a úsekov Dunaja, zatiaľ čo NATURA 2000 a Rámcová smernica o vode stále čakajú na ich úplné zavedenie do praxe.

Existujúce bilaterálne spolupráce medzi dunajskými chránenými územiami podčiarkujú význam cezhraničnej spolupráce pre ochranu prírody na Dunaji. Už v apríli 2007 bola vyhlásená zástupcami početných podunajských chránených území deklarácia (Tulcea, 2007) vyjadrujúca vôľu k zriadeniu medzinárodnej siete chránených území.

Sieť chránených území na Dunaji bola vyhlásená v júni 2009 podpísaním Viedenskej deklarácie (Declaration of Vienna). Prvým krokom bol rozvoj pôvodného partnerstva smerom ku vzájomnej kooperácii, koordinácii, konzultáciám a užšiemu prepojeniu národných správ chránených území v povodí Dunaja. Tieto sa zameriavajú na posilnenie ochrany prírody a manažment prírodného a kultúrneho dedičstva v rámci a za hranicami chránených území na Dunaji.

Na základe existujúceho partnerstva v rámci Siete chránených území na Dunaji a v súlade s výzvou deklarácie "Declaration of Tulcea" z apríla 2007 vznikol tento medzinárodný projekt DANUBEPARKS (www.danubeparks.org), spolufinancovaný programom Juhovýchodná Európa (South East Europe (SEE) Programme).