facebook youtube
sk | en | de | hu

D - Propagácia a osveta

Počas projektu realizujeme viacero propagačných aktivít:

Aktivita D.1: Tvorba a údržba webstránky

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Aktivita D.2: Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Vydali sme nástenné kalendáre  a projektové letáky v slovenskom, maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku. Ďalej sme publikovali informačné brožúry, turistickú mapu, nálepky, pohľadnice a kalendáriky. Distribuovali sme aj darčekové predmety a prekvapenia pre malých i veľkých.
Všetky materiály sa nachádzajú v časti Publikácie 

Aktivita D.3: Inštalácia informačných panelov

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Pozdĺž projektového územia sme nainštalovali 20 informačných panelov. Informačné panely prispejú k zvýšeniu povedomia návštevníkov, znižujúc tak ich negatívny vplyv na projektové územie a informujú širokú verejnosť o projekte.

Aktivita D.4: Inštalácia vtáčích pozorovacích veží

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

V projektovom území sme vystavali dve veže na pozorovanie vtákov a iných voľne žijúcich zvierat pre odborníkov a návštevníkov územia. Veže svojím vzhšadom korešpondujú s okolitou krajinou a nerušia hniezdiace vtáctvo, vďaka čomu môže návštevník spozorovať aj vzácne a plaché druhy.  Jedna nízka veža sa nachádza v mestskej časti Čunovo pri mŕtvom ramene s nádherne zachovalým biotopom  a druhá vysoká veža pri obci Baka s výhľadom na najkrajšiu časť Bakanského ramena.Fotogaléria

Aktivita D.5: Komunikácia a pravidelné stretnutia so stakeholdrami

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Počas celého projektu prebiehala komunikácia so zainteresovanými inštitúciami na témy ako existujúce právne predpisy a ich uplatnenie v projektovom území, význam vybraných lokalít pre prírodu a ochranu vtákov, podpora fungovania modelov ochrany prírody z iných chránených území, koordinácia aktivít na riešenie ochranárskych problémov, reguláciu návštevníkov, tok informácií o chránených územiach, vrátanie miestnych obyvateľov. 

Aktivita D.6: Prezentácie a terénne exkurzie pre študentov a verejnosť

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Počas celého projektu sme organizovali množstvo prezentácií a terénnych exkurzií pre študentov a verejnosť. Návštevníci sa mohli aktívne zúčastniť rôznych akcií v teréne od jednoduchých aktivít ochrany prírody ako zber a odstraňovanie odpadu, značenie chránených území až po praktický manažment ako odstraňovanie inváznych drevín a sadenie stromov. Odborný sprievodca zabezpečil, že návštevníci mali z akcie čo najlepší zážitok a zároveň nespôsobili žiadnu škodu na prírode a životnom prostredí.

Aktivita D.7: Interaktívna putovná výstava – Život vtákov v Dunajských luhoch

Partner zodpovedný za realizáciu: SZITE

Táto interaktívna výstava efektívnym spôsobom priblížila ľuďom význam ochrany cieľových vtáčích druhov a biotopov. Výstava navštívila všetky väčšie mestá a dediny napojené na projektové územie na oboch stranách rieky Dunaj, na Slovensku aj v Maďarsku.
7. decembra 2010 sa uskutočnila vernisáž výstavy v Győri. Výstavu si pozrelo spolu 20 390 návštevníkov.

Výstava

 Aktivita D.8: Reprezentačná publikácia Vtáky Dunajských luhov

Partner zodpovedný za realizáciu: PriF UK.

Na konci projektu sme vydali reprezentačnú publikáciu “Vtáky Dunajských luhov” s textom, tabuľkami, grafmi, mapami a fotografiami. 

Aktivita D.9: Prezentácia projektu na konferenciách a v médiách

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Projekt sme prezentovali na vedeckých konferenciách, organizovali sme tlačové konferencie a publikovali viaceré články v tlači, periodikách, na internete vrátane rozhlasových a televíznych reportáží. mediálne výstupy