facebook youtube
sk | en | de | hu

24.11.2016 - Čiližský potok slávnostne otvorený - tlačová správa

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v týchto dňoch ukončilo práce na sprietočnení Čiližského potoka a obnove jeho vodného režimu. Za účasti predstaviteľov vodohospodárov, miest a obcí na Podunajsku, úradov a inštitúcií, napustili dnes ochranári vodu do vyschnutého potoka. Stavbu slávnostne otvoril minister životného prostredia László Sólymos. 

Meandrujúci tok Čiližského potoka je pozostatkom bočného ramena Dunaja a jeho kedysi rozsiahlej vnútrozemskej delty. V minulosti sa rameno od hlavného toku odpájalo už pri Šamoríne (Čilistov) a pretekalo Podunajskou nížinou k Číčovu, kde sa vlievalo späť do Dunaja. Kvôli protipovodňovým opatreniam, napriamovaniu toku Dunaja a odvodňovaniu Podunajskej nížiny sa od 17. storočia jeho tok postupne skracoval. V 20. storočí bola vykonaná séria vodohospodárskych zásahov, ktoré viedli k odtoku jeho vôd do križujúcich odvodňovacích kanálov, následkom čoho boli donedávna bez vody takmer dve tretiny 33,5 km dlhého potoka.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) obnovilo Čiližský potok od Gabčíkova, cez Pataš, Veľký Meder, Čiližskú Radvaň po Číčov vrátane mokradí v jeho okolí. „So širokou podporou vodohospodárov, poľnohospodárov a miestnych obyvateľov sme od roku 2013 realizovali opatrenia na prinavrátenie života do vodného toku Čiližského potoka. Prehĺbili sme viaceré zanesené úseky, rozšírili zúžené koryto, odstránili nefunkčný vodohospodársky objekt aj čiernu skládku stavebného odpadu, vybudovali stavidlá na zadržiavanie vody v mokradiach.“ povedala Katarína Tuhárska, manažérka projektu. Ochranári už dokončili aj finálnu a najkomplikovanejšiu časť obnovy potoka na miestach kde je potok prerušený dvomi odvodňovacími kanálmi. „Vybudovali sme dve zhybky, t.j. vodohospodárske objekty umožňujúce mimoúrovňové križovanie dvoch tokov, ktoré prevádzajú tok Čiližského potoka popod kanál a umožňujú tak zavodniť suché časti. Obnova Čiližského potoka je tak ukončená a voda sa do potoka vráti po viac ako 30-tich rokoch“ dodala manažérka.

Starší obyvatelia Žitného ostrova si pamätajú, ako bolo v potoku vždy dosť vody, aj v lete na kúpanie, a dodnes rozprávajú o množstvách ulovených rýb. Bez vody tu však zanikli vhodné podmienky pre mnohé rastliny a živočíchy. Z viacerých pôvodne celkom bežných druhov sa dnes stali ohrozené. V území európskeho významu Čiližské močiare majú svoj domov ryby (blatniak tmavý, čík európsky, lopatka dúhová), obojživelníky (kunka červenobruchá, skokan zelený), vídať tu bociana čierneho, rybárika riečneho a iné vtáky. Nájdeme tu aj vzácneho hraboša severského panónskeho, ktorý v mokradiach Podunajska prežil od doby ľadovej. Brehové porasty a mokrade sú útočiskom aj pre inú zver v otvorenej poľnohospodárskej krajine.

Obnova bola realizovaná v rámci projektu LIFE+ zameraného na ochranu hraboša severského panónskeho, kriticky ohrozeného druhu, ktorý nežije nikde inde na svete, len v mokradiach Podunajska. Počas projektu ochranári obnovili v chránených územiach aj 536 hektárov mokradí, 103 hektárov vlhkých kosných lúk a zaviedli kosenie trstinových porastov na 155 hektároch. Vďaka týmto opatreniam je populácia tohto drobného cicavca v obnovených lokalitách na vzostupe.

Obnovený potok bude mať pozitívny vplyv aj na zadržiavanie vody na Podunajsku, zlepšenie mikroklimatických pomerov a boj so suchom a povodňami. Môžu ho tiež využiť obyvatelia na oddych, turistiku alebo rybolov, k potoku vedie viacero cykloturistických trás a svojou polohou pri Veľkom Mederi môže tiež prilákať aj rekreujúcich návštevníkov.

Investície do obnovy potoka boli približne 800 000 €, pričom 75% poskytla Európska komisia cez program LIFE+ a 25% spolufinancovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Na projekte BROZ spolupracovalo aj s Prírodovedeckou fakultou UK a Výskumným ústavom vodného hospodárstva.