facebook youtube
sk | en | de | hu

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je obnoviť kľúčové prírodzené biotopy lužných lesov a zaviesť trvaloudržateľný manažment týchto oblastí. Obnova biotopov bude dosiahnutá zlepšením vodného režimu v rozsiahlom systéme riečnych ramien a priamymi zásahmi, ktoré zabezpečia priaznivý stav ochrany cieľových biotopov.

Špecifické ciele:

  1. Optimalizovať vodnú hladinu a distribúciu vody v rámci dunajského ramenného systému v Dunajských luhoch

  1. Obnoviť vodný režim vo vybraných narušených lokalitách

  2. Obnoviť cieľové typy biotopov a zlepšiť ich stav ochrany

  3. Zvýšiť biodiverzitu biotopov lužných lesov, produkčný potenciál a ekosystémové služby lesného hospodárstva

  4. Zlepšiť stav ochrany posledných fragmentov nelesných biotopov v projektovom území, špeciálne aluviálnych lúk a zaviesť ich pravidelný trvaloudržateľný manažment

  5. Podporiť praktickú implementáciu EU Smernice o biotopoch a siete NATURA 2000 na Slovensku

  6. Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti obnovy luhov a rozšíriť získané vedomosti za účelom umožniť opakovanie podobných aktivít a prenos výsledkov a najlepšej praxe na iné miesta s podobnými podmienkami