facebook youtube
sk | en | de | hu

Ciele projektu

Všeobecným cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany vtákov lužných lesov, ktoré sú chránené v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz, konkrétne:
- rybárik riečny Alcedo atthis
- kačica chrapľavá Anas querquedula
- kačica chripľavá Anas strepera
- volavka purpurová Ardea purpurea
- bocian čierny Ciconia nigra
- kaňa močiarna Circus aeruginosus
- ďateľ čierny Dryocopus martius
- volavka striebristá Egretta garzetta
- orliak morský Haliaeetus albicilla
- bučiačik močiarny Ixobrychus minutus
- haja tmavá Milvus migrans
- chavkoš nočný Nycticorax nycticorax
- brehuľa hnedá Riparia riparia
- rybár riečny Sterna hirundo
- kalužiak červenonohý Tringa totanus

Aby sme prispeli k zlepšeniu stavu ochrany týchto druhov, rozhodli sme sa v tomto projekte obnoviť najohrozenejšie biotopy cieľových druhov; zaviesť na území vhodné spôsoby hospodárenia a manažmentu, vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný stav ochrany cieľových druhov a zvýšiť povedomie kľúčových inštitúcií a verejnosti o ochrane lužných biotopov.

Ciele projektu sú rozdelené do viacerých oblastí:
1. Obnova vybraných mokradí, vyschnutých a narušených riečnych ramien.
2. Obnova prepojenosti riečnych ramien, vodného režimu a prúdenia vody.
3. Prenájom alebo nákup pozemkov a následné zavedenie vhodného manažmentu biotopov.
4. Eliminácia migračných bariér pre ryby na dvoch strategických miestach.
5. Obnova zaniknutých a zanikajúcich lúk ako potravných a hniezdnych biotopov pre vtáky.
6. Vysádzanie pôvodných druhov drevín, čím sa obnovia vtáčie refúgiá a hniezdiská.
7. Získanie aktuálnych vedeckých podkladov o cieľových druhoch vtákov a ich biotopoch.
8. Zvýšenie povedomia kľúčových inštitúcií a verejnosti.