facebook youtube
sk | en | de | hu

Ciele projektu

Hlavný cieľ

Zlepšenie nepriaznivého stavu ochrany hraboša severského panónskeho.

V súčasnosti je celá populácia silne fragmentovaná v dôsledku zmeny obhospodarovania územia a zániku vhodných biotopov pre prežívanie druhu. Projekt prinesie stratégiu pre úspešnú obnovu populácie hraboša, najmä obnovením biotopov alebo zlepšením ich stavu na vybraných lokalitách.

Čiastkové ciele

  • Obnova biotopov vybraných mokradí
  • Obnova biokoridorov prepájajúcich dôležité lokality mokradí
  • Obnova mokraďových lúk ako biotopov hraboša severského panónskeho a nárazníkových zón medzi mokraďami a ornou pôdou
  • Získanie relevantných vedeckých údajov o cieľovom druhu a jeho biotopoch
  • Prenájom alebo kúpa pozemkov a následné zavedenie vhodného manažmentu biotopov
  • Zvýšenie povedomia u kľúčových ľudí v administratíve a verejnosti