facebook youtube
sk | en | de | hu

Ciele programu


LIFE+ 

Program LIFE+ je finančným nástrojom Európskej komisie pre životné prostredie.


Úlohou LIFE + je poskytovať špecifickú podporu tvorbe a implementácii environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva v oblasti životného prostredia, predovšetkým cieľov 6. akčného environmentálneho programu a z neho vyplývajúcich tematických stratégií a projektov s európskou pridanou hodnotou.


Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +)


Program LIFE+ má tri komponenty:
− LIFE + Príroda a Biodiverzita
– LIFE + Environmentálna politika a riadenie
– LIFE + Informácie a komunikácia

Oficiálna stránka programu LIFE: 
http://ec.europa.eu/environment/life 

NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO PRE LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov 
Odbor programov 
Mgr. Zuzana Fáberová 
Tel: 02 / 59 56 2432 
zuzana.faberova@enviro.gov.sk