facebook youtube
sk | en | de | hu

Ciele a aktivity projektu

Riečna morfológia a revitalizácia:

Plány na využívanie Dunaja ako hlavného transportného koridoru predstavujú pre prírodné dedičstvo tejto rieky riziko. Pilotné projekty ukazujú veľký potenciál pre revitalizáciu rieky, ktorá by bola v súlade s požiadavkami na plavbu aj protipovodňovú ochranu.

Manažment luhov a prepojenie biotopov:

Značný počet území, ktoré sa stali súčasťou Siete chránených území na Dunaji, umožňuje spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Jej príkladom sú pripravované pilotné projekty s nadnárodným významom pre manažment a obnovu luhov a zlepšenie prepojenia biotopov.

Ochrana dunajských vlajkových druhov:

Ochranárske programy v rámci projektu DANUBEPARKS sa zameriavajú na vybrané vlajkové druhy (orliak morský a dunajské jesetery). I keď niektoré z chránených území boli už aktívne v ochrane týchto druhov, tá nie je vždy možná len za účasti určitého chráneného územia, žiaduci je medzinárodný prístup. Všetky ochranárske opatrenia budú sprevádzané aktivitami podporujúcimi informovanosť verejnosti.

Monitoring a NATURA 2000:

NATURA 2000 je sústava chránených území európskeho významu. Všetci partneri projektu sú predstaviteľmi území v rámci NATURA 2000. Úlohou DANUBEPARKS je zjednotiť monitorovacie koncepty. K pilotným monitorovacím projektom patrí vytvorenie medzinárodnej databázy rýb, monitoring vybraných druhov vtáctva a cicavcov pozdĺž Dunaja. Výsledky monitoringu majú zohrávať dôležitú úlohu v zvyšovaní povedomia verejnosti a budú prezentované v rôznych médiách.

Prírodný turizmus na Dunaji:

Chránené územia sa čím ďalej, tým viac stávajú aktívnymi účastníkmi pri podpore trvale udržateľného rozvoja jednotlivých regiónov. Jedným z kľúčových faktorov je rozvoj prírodného turizmu na Dunaji. Ten plní dôležité výchovné poslanie a má zvyšovať záujem verejnosti o ochranu prírody. Taktiež má zvýšiť zdroj príjmov v regiónoch, čo je dôležité hlavne z toho dôvodu, že mnohé z chránených území sú súčasťou práve menej rozvinutých regiónov. Prírodný turizmus na Dunaji má byť založený hlavne na kráse dunajskej prírody, tradícii a kultúre.