facebook youtube
sk | en | de | hu

Brehuľa hnedá (Riparia riparia)

brehuľa hnedá (Riparia riparia) foto: Benko

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Odhadovaná veľkosť populácie v projektovom území – 100-300 párov.

Hniezdič a migrant.

Stav ochrany – ohrozený.

Hniezdenie brehule hnedej v projektovom území je obmedzené kvôli opevneným brehom rieky a ramien a takisto zníženou dynamikou vody – vnútri ramennej sústavy nevznikajú žiadne nové kolmé brehy.

V minulosti boli pozdĺž celého úseku Dunaja veľké hniezdne kolónie brehulí hnedých. Napriek vynikajúcej potravnej ponuke je pravidelný výskyt brehulí hnedých a ich hniezdnych populácií redukovaný na minimum. Väčšina potenciálnych hniezdnych lokalít (strmé brehy) bola zakrytá kameňmi a redukovaná dynamika vody spôsobuje, že nové kolmé brehy vznikajú už len výnimočne, dokonca aj v riečnych ramenách bez regulovaných brehov.