facebook youtube
sk | en | de | hu

Bocian čierny (Ciconia nigra)

bocian čierny (Ciconia nigra)  foto: archív BROZ

Smernica o vtákoch – Príloha I.

Veľkosť populácie v projektovom území – 5-12 párov.

Hniezdič a stály vták.

Stav ochrany – kriticky ohrozený.

V území CHVÚ Dunajské luhy bolo v rokoch 1980-1990 zaznamenaných 13-15 hniezdnych párov, v rokoch 2006-2007 len 2 hniezdne páry. Stav ochrany sa zhoršuje následkom celého komplexu faktorov (znížené potravné možnosti, znížené hniezdne možnosti, nadmerné rušenie). V posledných rokoch bol čoraz častejšie pozorovaný aj jav, že na hniezde bol prítomný len jeden vták – populácia je redukovaná na minimum a tvorba nových párov môže byť problematická.

Negatívny trend v populácii je zrejme následkom troch limitujúcich faktorov pre bociany čierne:

1. Intenzívne lesné hospodárstvo redukuje možné hniezdne lokality, veľkoplošné populácie hybridných topoľov nie sú vhodnými miestami na hniezdenie. Opakovane sa stáva aj to, že sú zoťaté aj stromy s existujúcimi hniezdami.

2. Zmeny vodného režimu a znížená napojenosť systému riečnych ramien zmenšuje potravné možnosti.

3. Nadmerné rušenie človekom na hniezdnych lokalitách a čiastočne aj na potravných spôsobuje pravidelné opúšťanie hniezd v území.