facebook youtube
sk | en | de | hu

B - Výkup a prenájom pozemkov

Aktivita B.1: Nákup alebo dlhodobý prenájom pôdy

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Výkup a dlhodobý prenájom pozemkov na účely ochrany prírody

Výkupy pozemkov od súkromných vlastníkov sú efektívnym spôsobom ako presadzovať ciele ochrany prírody bez obmedzenia práv vlastníkov. BROZ uzavrelo desiatky zmlúv so súkromnými vlastníkmi, z ktorých mnohí mali takto po prvýkrát finančný profit z lesov a iných pozemkov popri Dunaji. Uzavreli sme tiež dlhodobé nájomné zmluvy na 30 rokov s viacerými pozemkovými spoločenstvami (urbariátmi) s cieľom zveľadenia ich lesného majetku a obnovy rokmi zanedbaného územia. Vďaka tejto aktivite vieme efektívne chrániť prírodu na ploche 100 ha a realizovať činnosti ako premena komerčných plantáží nepôvodných euroamerických topoľov na prirodzené lužné lesy, obnova lúk a pasienkov zatrávnením ornej pôdy a potlačením inváznych druhov burín, obnova mokradí a zaplavenie vyschnutých mŕtvych ramien alebo obmedzenie nelegálnych vjazdov motorových vozidiel do chránených území. Do nášho vlastníctva a starostlivosti sme takto získali pozemky v katastrálnych územiach Ružinov, Dobrohošť, Baka, Sap, Medveďov, Klížska Nemá, Kľúčovec, Číčov, Veľké Kosihy a Nová Stráž. Na týchto lokalitách vieme dlhodobo zaručiť zachovanie vzácnej podunajskej prírody do budúcna. Skúsenosti zo zahraničia, ale už aj naše vlastné ukazujú, že dobre spravované a účinne chránené prírodné územia môžu byť atraktívne pre návštevníkov, prispievajú k propagácii miestnych obcí a v konečnom dôsledku môžu cestou podpory turizmu priniesť do regiónu viac peňazí a pracovných príležitostí ako napríklad intenzívne lesné hospodárstvo.

Na získaných pozemkoch sem za účelom ochrany prírody realizovali štyri hlavné typy aktivít:

i. Aktívny manažment a obnovné aktivity – na pozemkoch, kde sa dá dosiahnuť významné zlepšenie stavu biotopov slúžiacich cieľovým ohrozeným vtáčím druhom na vyhľadávanie potravy, hniezdenie, zimovanie, zhromažďovanie cez deň alebo v noci a pod. Na týchto pozemkoch budeme realizovať aktivity na zlepšenie vodného režimu záplav, zmeny obhospodarovania pozemkov a aplikáciu manažmentu, ktoré predošlý majiteľ nebol ochotný robiť z ekonomických dôvodov

ii. Pasívna ochrana – budeme ju robiť na pozemkoch s biotopmi v dobrom stave ochrany, ktoré nepotrebujú žiaden manažment. Voľný vývoj chránených biotopov a nerušené prírodné procesy sú často najlepšou cestou k dosiahnutiu prirodzeného stavu biotopov vhodných pre cieľové vtáky.

iii. Eliminácia rušenia citlivých druhov– Pre mnoho cieľových druhov je rušenie ľuďmi faktorom limitujúcim úspešnosť hniezdenia v projektovom území. Rušenie takisto limituje možnosti vtákov plne využívať existujúce optimálne potravné biotopy. Vlastníctvo pozemkov nám dovoľuje uzatvoriť alebo odstrániť cesty, vylúčiť poľovníctvo a intenzívnu rekreáciu. 

iv. Prevencia negatívneho rozvoja na pozemkoch– Rozvoj ľudských aktivít je vážnym problémom na súkromných pozemkoch v projektovom území – táborenie, výstavba prístreškov, hausbótov, rekreačných budov neskôr prerobených na obytné domy a podobne. Odkúpením malých plôch strategicky umiestnených v projektovom území, môžeme ochrániť veľké plochy pred nevhodným vývojom.