facebook youtube
sk | en | de | hu

Tevékenységek

A projekt keretén belül megvalósítandó tevékenységek részletes leírása található meg ezen a weblapon. A tevékenységek a projektet támogató LIFE program előírásai alapján vannak beosztva és számozva. Az aktuális eredményekről ezen a weboldalon fogunk folyamatosan tájékoztatni.

A. Előkészítő tevékenységek, kezelési és/vagy működési tervek kidolgozása

A.1: Meredek partfalak és más szakadásfalak kezelésének szaktanulmánya

- a tanulmány célja a kezelésre alkalmas térségek feltérképezése a projektterületen belül, ezt követően pedig az élőhely-rekonstrukciós munkálatokra megfelelő helyek kitűzése. A tanulmány első része (meredek partfalak térképezése) aktuális mérések, történelmi feljegyzések és térképek alapján, továbbá a célfajok fészkelésére utaló írásos adatok és jelenlegi hidrológiai viszonyok kiértékelésével fog megtörténni. A második rész elemezni fogja az ártéren kívül található agyaghomok- és löszfalak felújítására alkalmas területeket

A.2: Folyóágrendszerek vízáramlásának felújítását elemző tanulmány

- a tanulmány felméri a vízdinamika felújítására alkalmas ágrendszereket és/vagy oldalágakat. Ki lesz dolgozva a rehabilitációs munkálatok terve, szükség esetén hidrológiai és matematikai modellezés is megvalósul. A projektelem része a terepmunkák (beleértve a földmérési munkákat is) részletes technikai dokumentációja is

A.3: Part menti növényzet felújításának szaktanulmánya

- a tanulmány feladata a honos fafajok kiültetésére alkalmas területek feltérképezése a projektterületen belül, elsősorban a folyók mentén. A projektelem részét képezi az idős és értékes faegyedek előfordulásának felmérése is a nemesnyár ültetvények és más gazdasági erdőtelepítések környezetében. A felmérés a jégmadár előfordulási térségeire fog összpontosítani.

A.4: A célfajok táplálékszerzési élőhelyeinek helyreállítását kidolgozó szaktanulmány

- a tanulmány alapján lesznek helyreállítva a célfajok költőhelyei közelében manapság hiányzó táplálékszerzésre alkalmas élőhelyek. Ilyenek például a láposok, időszakosan elöntött terepmélyedések, kaszálók és legelők

B. Földfelvásárlás vagy hosszú távú bérbevétel

B.1: Felvásárlás / bérbevétel 

- természetvédelmi célokra 65 hektárnyi terület lesz megvásárolva, 40 ha pedig bérbe véve. Felvásárlásra, illetve bérbevételre a célfajok szempontjából stratégiai fekvésű területek kerülnek: fészeklőhelyek, táplálkozási területek, vonulás során pihenőhelynek használt területek. Ezek a térségek természetes élőhelyek vagy lepusztult, de felújításra alkalmas területek

C. Természetvédelmi tevékenységek

C.1: Fészkelésre alkalmas meredek partfalak és szakadásfalak helyreállítása

- a 19. és a 20. század folyamán a Duna és a Morva folyók szlovákiai partjai sok helyen --terméskőborítással lettek megerősítve, ami a partifecske, jégmadár és néhol a gyurgyalag költőhelyeinek elhagyásához vezetett. Ezek a fajok a folyóerózió által kialakított meredek lösz- és homokfalakat használják fészkeléshez. A meggondolatlan vízgazdálkodási beavatkozások következtében beállt túlmértékű üledékrakódás eredményeként lepusztult több korábban fészkelésre alkalmas partszakasz

- célunk a természetes meredek partfalak helyreállítása a terméskő-partvonal eltávolításával azokon a helyeken, ahol a folyóerózió nem okoz károkat, és nem veszélyezteti az ember érdekszempontjait. Ezek a tevékenységek megvalósulnak mint a Duna, úgy a Morva folyó főmedre mentén is. A projektelem második célja a lösz- és agyaghomokos meredek kopár szakadásfalak helyreállítása, melyek a gyurgyalag/partifecske természetes fészkelőhelyei

- a fenti beavatkozások segítségével lesz bebiztosítva a fészkelőterületek fennmaradása és természetes megújulása, valamint mérséklődik a kezelt élőhelyek szedimentáció által okozott leromlása is. A felújított folyópartokat a Duna vizének természetes dinamikája fogja fenntartani, ami biztosítéka, hogy hosszú ideig képesek lesznek betölteni szerepüket

C.2: Folyóágak/ágrendszerek vízáramlásának helyreállítása a fészkelésre alkalmas meredek partfalak hosszú távú természetes fejlődése érdekében

- a Duna oldalágainak a főmederről történt lezárásának (19. és 20. század folyamán) következtében a folyó kiterjedt ágrendszerének vízviszonyai alapvetően megváltoztak. A természetes vízdinamika felborult, s ezzel együtt a szlovák szakaszon elveszett több a dunai vízvilágra jellemző élőhelyközösség is. A kedvezőtlen beavatkozások olyan degradációs folyamatokat indítottak el, amelyek a legtöbb esetben a célfajok fészkelőhelyeinek teljes megszűnéséhez vezettek. A legfőbb negatív tényezők a fokozott üledékrakódás, és az ezt követő nem kívánt növényzet-szukcesszió a meredek partfalakon

- az A.2 projektelem tanulmánya alapján és különböző szakterületek (állami természetvédelem, vízgazdálkodás, állattan, ökológia stb.) specialistáival együttműködve kerül helyreállításra a Duna néhány korábban folyóvizű oldalágának/ágrendszerének vízdinamikája. Részletes műszaki dokumentáció alapján lesz felújítva a kapcsolat a művileg egymástól elzárt folyóágrendszerek között, az oldalágak pedig ismét közvetlen kapcsolatot nyernek a főmederrel. A vízfolyást akadályozó különböző medergátak módosítva lesznek, illetve eltávolításra kerülnek. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően helyreáll a környék vízdinamikája, ami fokozatosan a célfajok fészkelőhelyeinek természetes felújulásához, és hosszú távú fennmaradásához fog vezetni. A beavatkozások pozitív hatása a célfajokon kívül kiterjed több honos dunai állat- és növényfajra is. Mivel a projekt lehetőségei korlátozottak a rehabilitációs intézkedések csupán a célfajok szempontjából legjelentősebb területeken lesznek megvalósítva

C.3: Part menti növényzet helyreállítása és védelme a jégmadár fészkelőterületein

- a hidrológiai viszonyok alapvető változásainak következtében a part menti növényzet sok helyen jelentősen megváltozott. A folyó sodrásának lassulása miatt megszűnt a partok természetes eróziója, valamint annak hatása a part menti vegetációra. Ez kihatással van a jégmadár fészkelési körülményeire is. A kopár partfalak hiányában a jégmadár alternatív fészekhelyeket kényszerült keresni. Alkalmas feltételekre talált a gyökerestől kidőlt termetes fák gyökérrendszerében. A megfelelő part menti növényzet tehát képes fészkelési pótlehetőségeket és táplálékszerzést elősegítő feltételeket (víz fölé nyúló ágak mint leselkedőhelyek) nyújtani a jégmadár számára. Az intenzív erdőgazdálkodás azonban jelentősen visszaszorította a természetes part menti növényzetet. Az ágrendszerek és láposok közvetlen közelében történő erdőművelés pedig kedvezőtlenül hat az élőhelyek jellegére és ökológiai szerepére

- ebben a projektelemen fel lesznek térképezve a partközelben található honos fajú öreg fák. Feljegyzésre kerülnek a kidőlt egyedek is, melyek megőrzését kommunikálni fogjuk a területtulajdonosokkal és területkezelőkkel egyaránt. A cél minél több érintett faegyed megőrzése, főleg ott, ahol nem lehetséges más intézkedésekkel elérni a célfaj természetes élőhelyeinek helyreállítását. A part menti növényzet jellegének javítása érdekében el lesznek távolítva az özönfajú fák és bokrok, melyek sűrű növényzete akadályozza a célfajok fészkelési helyeinek kialakulását. Ezt követően megfelelő, honos fajú fák lesznek kiültetve a folyóágak közelében

C.4: Táplálékszerzési élőhelyek helyreállítása

- a projektelem keretein belül felújításra kerülnek a célfajok fészekhelyeihez közeli táplálékszerzésre alkalmas élőhelyek. Figyelem lesz fordítva a kisebb láposok, mocsarak, terepmélyedések, füves kaszálók és legelők helyreállítására (legeltetés támogatásával és rétek újratelepítésével)

- a láprétek, vizenyős területek az ember által felszárított korábbi mocsaras élőhelyek térségében lesznek felújítva, illetve a fészkelőhelyek közelében új láprétek lesznek kialakítva. A láposok felújítása az eredeti, de mára lezárt víztápláló rendszer újramegnyitásával fog megvalósulni, vagy új csatornák kiépítésével, beeresztő műtárgyak átalakításával lesz elérve. A műszaki építmények (zsilipek, tiltók) a szükséges vízmennyiség fenntartására, és a vízszint szabályozására fognak szolgálni

- a projektelem következő pontjaként a gyurgyalag táplálkozási preferenciája lesz kutatva, valamint a fészkelőtelepek hatása a közeli méhészetekre. Ezt követően a felmérés eredménye és a szakirodalom következtetései alapján hasznos iránymutatások lesznek kidolgozva a méhészek számára

C.5: Célfajok fészkelési területeinek védelme

- a fészkelési helyek védelme többféle módon fog történni: költőhelyek elkerítése, hozzáférhetőségi utak lezárása, figyelmeztető és tiltó táblák kihelyezése, biztonsági kamerarendszer kiépítése, valamint a homok- és kavicskitermelés szezonális ellenőrzése és szabályozása. Az intézkedések célja az emberi tevékenységek korlátozása a célfajok költési területein, s így segíteni azok sikeres fészkelését

D. Projekttevékenységek hatásának monitorozása

D.1: Célfajok monitorozása és a projekttevékenységek hatásának felmérése

1) A projektterületen belül megkezdődik a célfajok részletes monitorozása még a rehabilitációs munkálatok beindítása előtt. Így ismert lesz a populációk állapota a tervezett projektaktivitások hatása előtt is. A tevékenységek beindulását követően minden évben fel lesz mérve a célfajok állománya, a fészkelő párok száma és az alkalmas fészkelőhelyek állapota. Mivel a felmérések a rehabilitációs munkálatok térségét fogják értékelni, eredményiek alapján lehetőség nyílik a projekttevékenységek közvetlen hatásának felbecsülésére a célfajok populációi szempontjából.

2) A gyurgyalag táplálékszerzési szokásainak és táplálék-összetételének vizsgálata nem invázív metódusok segítségével fog történni.

3) a rehabilitált vízi és mocsaras élőhelyeken a halak fajösszetételének folyamatos monitorozása fog megvalósulni. A halak fontos indikáló tényezői a vízi élőhelyek állapotának. A célfajokhoz hasonlóan a haltársulások helyzete is fel lesz mérve a projektaktivitások előtt és után.

D.2: A projekt szocio-ökonómiai hatásának felmérése

A projekt tevékenységei öt területi egységben (különleges madárvédelmi területeken) lesznek megvalósítva. Kihatásuk tapasztalható lesz különböző szocio-ökonómiai mutató alakulásán. A szocio-ökonómiai hatás monitorozását képzett szakemberek fogják végezni standard felmérési módszerekkel és statisztikai elemzés segítségével. A projekt befejezését követően megfigyelhető lesz a térség jelentékenységének változása nem csupán turisztikai szempontból, hanem a helybeli lakosság számára is. A projektelem egy zárójelentésben lesz kiértékelve, mely felméri a tevékenységek szocio-ökonómiai befolyását a helyi gazdaság és lakosság szemszögéből.

E. Véleményalakító tevékenységek és a projekteredmények propagálása

E.1: Weboldal

Három nyelvi mutációban (szlovák, angol, magyar) elkészített weboldal segítségével lesznek informálva a nyilvánosság, a szakmai körök, a diákok és az érdekelt személyek (stakeholder-ek) a projekt egyes tevékenységeiről, az elért eredményekről, valamint a célfajok állapotáról a projektterületen belül.

E.2: Társbeszéd és tárgyalások vezetése a helyi érintett személyekkel (stakholder-ek)

A projektelem keretein belül lesznek találkozók és tárgyalások lesznek szervezve a helyi lakosság érdemleges csoportjaival (stakeholder-ek, mint például a községek képviselői, földtulajdonosok vagy területkezelők) és az állami szervekkel (körzeti és kerületi környezetvédelmi hivatalok, körzeti és kerületi erdészeti hivatalok, állami és községi rendőrségi szervek, környezetvédelmi felügyelőhivatal stb.). Ezeken a tárgyalásokon lesznek megvitatva a projektterületen felmerülő aktuális természetvédelmi problémák, melyek megoldása az érintett szervezetek, hivatalok jogkörébe tartozik. A tárgyalások rendszeresen lesznek megszervezve a projekt egész futamideje alatt.

E.3: Ismeretterjesztő táblák kihelyezése

Összesen 10 ismeretterjesztő tábla lesz kihelyezve a projekt fontosabb területein. Ezek komplex információkat fognak nyújtani a projekt egyes tevékenységeiről, az ártéri élőhelyekről és azok madárvilágáról. Fel lesznek tüntetve a térség természetvédelmét jellemző adatok is, elsősorban azok, amelyek a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek megvalósítását érintik. A tájékoztatás elsődlegesen szlovák nyelven fog folyni, de az igények alapján magyarul, németül és angolul is megtörténhet. A projektelem tevékenységei a projekt egész futamidejére lettek ütemezve. Az infótáblák tartalmazni fogják a NATURA 2000 hálózatot ismertető adatokat is, valamint hangsúlyozva lesz a LIFE+ program érdeme az európai környezet védelmében, és a kontinens természeti kincseinek megóvásában. A táblákon fel lesznek tüntetve a NATURA 2000 és a LIFE+ program szimbólumai is.

E.4: Tájékoztató, ismeretterjesztő és reklámanyagok kiadása

Különböző célcsoportok ismerettárának bővítésére szolgáló szórólapok, brosúrák, matricák, naptár, pexeso (memória) kártyajáték és más ismereterjesztő anyagok lesznek kiadva. A brosúrák és a szórólapok szlovák, magyar és angol nyelven lesznek publikálva.

Az ismertető anyagok elsősorban a szaknyilvánosság, szakértő személyiségek és érintett szervezetek (különböző hivatalok, állami természetvédelem, civil szervezetek) megszólítására fognak összpontosítani. Ezek a szervezetek és személyiségek a leghivatottabbak a projekt tapasztalatait és eredményeit értékesíteni, ill. tovább fejleszteni. Az ismertető anyagok ezen felül úgy lesznek összeállítva, hogy hasznosak legyenek a stakeholder-ek (helyi erdészek, gazdák, méhészek, földtulajdonosok és területkezelők, helyi lakosok, vadászok stb.) számára is.

Az ismeretterjesztő és reklámanyagok azonban a nyilvánosság más csoportjaihoz (pl. gyerekek, diákok) is elkerülnek. Elsősorban NATURA 2000-es területek látogatói lesznek ez úton is informálva az emberi tevékenységek kihatásáról az értékes és ritka élőhelyek, fajok életére és fennmaradására.

E.5: Dokumentumfilm készítése a projektterületekről és a célfajokról

A projektelem keretein belül egy dokumentumfilm elkészítése van tervbe véve, melynek fő témája a célfajok ökológiája, a fajok és környezetük kölcsönös kapcsolata, valamint az állományt veszélyeztető tényezők megnevezése. A film segítségével kívánjuk megismertetni a nyilvánossággal a fajok alapökológiáját és élőhelyigényeit. Az optimális élőhelyek mellett rámutatunk a negatív hatásokra is, és a fajok állományát csökkentő tényezőkre. Fel lesz jegyezve az élőhelyek helyzete a helyreállítási beavatkozások előtt és után, valamint a munkálatok folyamatának jelenetei. A film által szeretnénk bemutatni a célfajok és élőhelyeik jelenlegi helyzetét a Duna-Morva régióban, és hangsúlyozni védelmük szükségességét. A film egy része a LIFE+ projekt bemutatásának, célkitűzéseinek, eredményeinek, rehabilitációs munkálatainak és egyéb tevékenységeinek lesz szentelve, valamint a NATURA 2000 hálózat ismertetésére lesz fordítva. A dokumentumfilm sugározva lesz a tömegtájékoztató médiákban, elérhető lesz a projekt weboldalán és DVD-n is. A terv szerint három nyelvi kiadásban fog elkészülni – szlovákul, angolul és magyarul.

E.6: Interaktív vándorkiállítás

A kiállítás vonzó formában fogja bemutatni a látogatóknak a célfajok és élőhelyük védelmének szükségességét. Központi témája a jégmadár, a partifecske és a gyurgyalag ökológiája lesz. Érdekes úton közelíti meg a fajok életének kalandos elemeit (költés, vonulás, táplálékszerzés stb.), s egyben felvilágosítja a látogatókat a fajok jellegzetes fészkelési és táplálékszerzési igényeiről. Bemutatja a fajokat leginkább veszélyeztető tényezőket is. A kiállítás különböző interaktív elemeket is fog tartalmazni, melyek más-más korcsoportokat kívánnak megcélozni. Része lesz egy aktív társasjáték is, melynek során a látogatók egy jégmadár, gyurgyalag vagy partifecske szerepébe kerülnek.

A kiállításnak utazó jellege lesz, mely lehetővé teszi az expozíció több helyszínen való bemutatását Szlovákia, Magyarország, valamint lehetőség adtán Csehország és Ausztria több térségében is. Kezdetben a projektterületekkel valamilyen úton összefüggő térségekben lesz a kiállítás bemutatva. A további szakaszokban vándorolni fog a természetvédelmi ismeretterjesztéssel foglalkozó legjelentősebb központok között, melyek hasonló tevékenységekkel foglalkoznak beleértve a határon átnyúló aktivitásokat is.

E.7: Bemutatók és tereplátogatások diákok és a nyilvánosság számára

A projektelem célja több a diákok és a nyilvánosság részére megrendezett előadás és tereplátogatás megvalósítása. A tereplátogatásokat szakértők vezetésével rendezzük meg, így garantálva lesz a kitűnő szakszintű információszolgáltatás úgy a projektről, a meglátogatott területről, a célfajokról, amint a NATURA 2000 hálózat rendszeréről is. A látogatók megismerkednek az Európai Bizottság LIFE programjának célkitűzéseivel és a program nyújtotta lehetőségekkel is. A tapasztalt előadók szakmai szintje bebiztosítja, hogy a látogatók minőségi információkkal lesznek ellátva és kellemes élményekkel fognak gazdagodni (szakszerű előadás, erudált válaszok a feltett kérdésekre, lenyűgöző természeti szépségek megtekintése, vadonlátogatás stb.). A tereplátogatás során a vezetők felügyelnek majd a látogatók megfelelő viselkedésére a védett területeken. Az előadások hossza, szakmai szintje és a tereplátogatások útvonala az aktuális látogatócsoport összetétele alapján lesz megválasztva. A kínálatban megtalálhatók lesznek madármegfigyeléssel összekötött kalandos csónak- és kerékpártúrák is.

Az előadások során modern audiovizuális technika (slide show, hang- és filmfelvételek) lesz alkalmazva. A diákok számára tartott előadások a projektbemutatáson és a NATURA 2000 hálózat leírásán kívül tartalmazni fognak a célfajok ökológiájával foglalkozó részeket is. Ezek lekötő formában lesznek prezentálva, ami magába foglalja az alapkutatás bemutatását, fajhatározást, madárparaziták jellemzését stb.

A projektelem a megvalósítása a projekt egész futamidejére van tervezve.

E.8: Projektbemutatás szimpóziumokon és a médiákban

A projektelem 2 fő részből áll: a projekt bemutatása (1) szimpóziumokon és (2) különböző médiákban. Szimpóziumokon megismerkednek a projekttel a szakmai körök, a tömegtájékoztatás által pedig a laikus nyilvánosság. A projekt propagálása, a célkitűzések, módszerek, természetvédelmi eredmények bemutatása hasznos szolgálatot tesz a helyi lakosság támogatásának elnyerésében és az általános közvélemény javításában. A propagáció elsősorban a projektben résztvevő államok területén megrendezett konferenciákon lesz megvalósítva, de esetlegesen más országokban is megtörténhet. A médiákkal (helyi, regionális és állami hírlapok, rádiók, televíziók stb.) rendszeres kapcsolat lesz kialakítva. A sajtó rendszeresen lesz tájékoztatva sajtóközlemények segítségével, sajtótájékoztatókon, interjúkon keresztül, terepi tudósítások által stb. Ezek a mediális közlemények a projekt célkitűzéseinek és eredményeinek propagálására fognak szolgálni. A projektelem tevékenységei a projekt egész futamidejére vannak ütemezve. Az aktuális mediális közlemények megtalálhatók lesznek a projekt weboldalán is.

F. Általános projektvezetés

F.1: Projektvezetés

A projekt vezetése a projektmenedzser, projektadminisztrátor és más szakmai pozíciók betöltésével lesz bebiztosítva. A projekt munkatársai a projekt egész tartamára lesznek alkalmazva. A külső szolgáltatók és árubeszerzők nyilvános pályázatok alapján lesznek kiválasztva a projekt tervezett menetrendjével összhangban. A projektiroda székhelyének Pozsony lett választva. A projekt kezdetével irányító bizottság lesz kinevezve a projektpartnerek, a Szlovák Állami Természetvédelem (ŠOP SR), egy független tudományos intézmény, a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és fontosabb érintett autoritások (stakeholder-ek – pl. Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP, š.p.)) képviselői részvételével. Az irányító bizottság feladata, hogy felügyeljen a projekttevékenységek folyamatára.

F.2: Könyvelés és pénzügyi menedzsment

Erre a projektelemre a projekt megfelelő könyvelésvezetése miatt van szükség, továbbá a monitoring jelentések, időközi jelentések és auditok elkészítéséhez nélkülözhetetlen elszámolási dokumentumok kiállításához indokolt. 

F.3: Networking hasonló szférában dolgozó projektekkel és szervezetekkel

A projektelem célja, hogy tapasztalatcsere kapcsolatokat építsen ki a projekt munkatársai és más hasonló projektek között. A kiépített kapcsolatok által a projekt munkatársai megismerkedhetnek különféle munkamenetekkel és módszerekkel, melyek alkalmazását számba vehetik a projekt környezetvédelmi céljainak elérésére. A tapasztalatcsere során megtárgyalhatják bizonyos problémák megoldásának különböző módszereit tapasztaltabb vagy kevésbé tapasztalt partnerekkel. Az információcsere elkerülhetővé teszi az esetleges kudarcokat a projekt résztevékenységei során, illetve segíthet megelőzni más projektek esélytelen tevékenységeinek beindítását. A projektelem keretén belül kapcsolat lesz teremtve olyan projektekkel, melyek szintén veszélyeztetett madárfajok, folyók, mocsaras területek, ártéri erdők védelmével foglalkoznak. Ezekkel a projektekkel kölcsönös látogatások is megvalósulnak. Networking kialakítása céljából hasonló gondokkal küzdő védett területek lesznek kiválasztva, melyeknek természeti adottságai és a szocio-ökonómiai háttere összevethető a ük. Ebből az okból a Duna és a Morva folyó menti projektek lesznek előnyben részesítve. A tervezett projekttevékenységek konzultálva lesznek más projektterületek szakértőivel is. A tapasztalatok nagy része tovább lesz adva fontosabb helyi autoritásoknak (stakeholder-eknek) és hivataloknak. A projektelem megvalósítása a projekt egész időtartamára van szabva.

F.4: Audit

Az Európai Bizottság számára kiállított összes pénzügyi kimutatást külső auditor fogja hitelesíteni. Ez a tevékenység a független auditor kiválasztását követően a projekt egész futamideje alatt folyamatban lesz.

F.5: A projekt befejezését követő védelmi terv

A projekt befejeztével el lesz készítve egy szakdolgozat „Projekt befejezését követő védelmi terv” címmel, mely tartalmazni fogja a projekttevékenységek fenntartásának lehetőségét a projekt futamának befejeztével, valamint a célfajok, és azok élőhelyének hosszú távú kezelési mechanizmusát.