facebook youtube
sk | en | de | hu

A - Prípravné aktivity

Aktivita A.1: Vypracovanie matematického hydrologického modelu a výpočty

Partner zodpovedný za realizáciu: Vodohospodárska výstavba, š. p.

V minulosti predstavovala vnútrozemská delta Dunaja jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. Jej najväčšie časti boli zničené počas posledných desaťročí; v súčasnosti strata a ničenie biotopov pokračuje ako výsledok bývalých regulačných zásahov do toku rieky a slabej starostlivosti o územie.

V rámci tejto aktivity bol vytvorený matematický hydrologický model ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja v úseku Dobrohošť – Sap a hydrodynamický numerický model pre dunajský úsek v lokalite Istragov. Model je spracovaný tak, aby sme získali najlepšie možné návrhy na obnovu stavu a vyhodnotenie ich efektívnosti v časti vnútrozemskej delty Dunaja. Na základe tohto modelu sa vytvorila technická dokumentácia na revitalizačné opatrenia v ramennej sústave na obnovu a záchranu oblastí močiara Istragov a Dunajské Kriviny.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená, model bol vypracovaný vo februári 2010


Aktivita A.2: Príprava technickej dokumentácie na revitalizáciu močiara Istragov

Partner zodpovedný za realizáciu: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Istragov je jeden z najväčších ostrovov dunajskej delty. Nachádza sa v blízkosti Gabčíkova (47°50´20´´ S, 17°33´18´´ V). Od roku 1992 však táto lokalita bola odrezaná od prívodu vody v dôsledku technických opatrení a zmien týkajúcich sa výstavby vodného diela Gabčíkovo. Na základe modelu obnovu vnútrozemskej delty Dunaja boli vypracované technické podklady a detailná projektová dokumentácia na obnovu močiara Istragov nevyhnutné na realizáciu revitalizácie ramenného systému a močiara v oblasti Istragova.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená, model bol vypracovaný vo februári 2011

Aktivita A.3: Príprava technickej dokumentácie na revitalizáciu ramenného systému Dunajské kriviny

Partner zodpovedný za realizáciu: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Oblasť Dunajské kriviny sa nachádza v blízkosti obce Dobrohošť (47°59´18´´ S, 17°20´46´´ V). Lokalita patrí k územiu európskeho významu a chránenému vtáčiemu územiu s druhým stupeň ochrany prírody. Pôvodné riečne ramená a kanály v tejto oblasti sú už úplne vyschnuté, nakoľko existujúci nápustný objekt z elektrárne Dobrohošť neumožňuje prepojenie oblasti s hladinou vody prívodného kanála. Dunajské kriviny dokonca nie sú zavodňované ani pri umelých záplavách, keďže pôvodné ramená sú zanesené a vyplnené sedimantmi. Na základe hydrodynamického a matematického modelu riečneho systému ramien Dunaja boli vypracované technické podklady a projektová dokumentácia na revitalizáciu lokality Dunajské kriviny otvorením „spojovacieho“ kanála pre možný prítok vody do oblasti.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená, dokumentácia bola vypracovaná v júni 2011

Aktivita A.4: Príprava technickej dokumentácie na výstavbu rybovodu na dvoch strategických miestach sústavy riečnych ramien

Partner zodpovedný za realizáciu: Vodohospodárska výstavba, š. p.

Ichtyologická štúdia je potrebná na definovanie ekologických potrieb rôznych druhov rýb, ktoré budú využívať rybovod na migráciu a ich nárokov  na technické zabezpečenie pri prekonávaní bariér. Strategické lokality na výstavbu rybovodu  boli určené za účelom dosiahnutia maximálneho pozitívneho efektu a zlepšenia čo najväčšej priechodnosti ramennej sústavy pre ryby. Existujú dve možnosti konštrukcie rybovodu na prekonávanie bariér: rybovod a biokoridor (rybí obchvat). Pri projektovaní rybovodu boli použité skúsenosti z už existujúceho rybovodu v Maďarsku.

Výsledkom aktivity je vypracovanie dvoch odborných štúdií definujúce požadované parametre a lokalitu umiestnenia rybovodu a technické informácie na zostrojenie rybovodov na dvoch strategických miestach sústavy ramien.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená

 

Aktivita A.5: Vypracovanie odbornej štúdie a technickej dokumentácie na revitalizáciu ramenných sústav Medveďovského a Veľkolélskeho ramena

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Po vykonaní detailného terénneho prieskumu bola vypracovaná podrobná štúdia možného obnovného zásahu a jeho ekologických, technických a právnych limitov. Na základe tejto štúdie bola následne spracovaná technická dokumentácia obnovy riečnych systémov Medveďovského ramena a Veľkolélskeho ramena.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená
  
 

Aktivita A.6: Vypracovanie odbornej štúdie na revitalizáciu potravných biotopov na nížinných lúkach formou pasenia

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Tradičné využívanie lúk a trávnych porastov, ktoré predstavovalo významný biotop pre mnohé vtáčie druhy, bolo v projektovom území prakticky zanechané. V súčasnosti nie je dostatok skúseností s obnovou aluviálnych lúk, intenzitou pasenia, rotáciou zvierat a pod. Boli  preto zmapované vhodné lokality na obnovu lúk a vypracovaná odborná štúdia s návrhmi využitia pasenia na obnovu nížinných lúk vrátane máp.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená


 

Aktivita A.7: Vypracovanie odbornej štúdie o výsadbe pôvodných drevín na tvorbu refúgií a hniezdnych miest pre ohrozené druhy vtákov

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Pôvodné druhy drevín nášho územia poskytovali široké možnosti pre hniezdenie, lovenie či oddych pre veľký počet vtáčích druhov. Prechodom na monokultúrne lesné hospodárenie s výsadbou šľachtených druhov stromov, konkrétne v prípade dunajskách luhov výsadba plantáží šľachteného kanadského topoľa, došlo k značnému úbytku vhodných biotopov pre živočíchy vrátane vtákov. Vypracovaná odborná štúdia preto zahŕňa lokality a návrhy na výsadbu prirodzených drevín  na vytvorenie vhodných životných podmienok pre cieľové druhy vtákov.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená

 

Aktivita A.8: Príprava technickej dokumentácie na obnovu ramennej sústavy Szárazerdei a obnova mokradí v ramennej sústave Ásványi

Partner zodpovedný za realizáciu: EDUVIZIG

Na maďarskej časti projektového územia sa revitalizovali mokrade ramennej  sústavy Asvanyi a ramenná sústava Szarazerdei.   Boli vypracované dve sady technickej projektovej dokumentácie  a uskutočnený proces EIA na obnovu daných oblastí.

Aktuálny stav realizácie: aktivita ukončená