facebook youtube
sk | en | de | hu

Budovanie ModroZelenej infraštruktúry v strednej a východnej Európe: od pilotných projektov k regionálnym aktivitám

Krátky úvod pre laickú verejnosť

Tento projekt je o oživení starých riečnych ramien v lokalite Kráľova Lúka (neďaleko obce Bodíky na juhu Slovenska, blízko hraníc s Maďarskom), ktoré nemajú dosť vody a zanikajú. Tieto riečne ramená patria do systému ramien vnútrozemskej delty Dunaja, ktorá je u nás najväčšou vntrozemskou mokraďou (tj. ekosystémom, v ktorom sa udržiava voda viac menej celý rok).

BROZ môže realizovať tento projekt vďaka podpore nadácie Michael Otto Foundation.

Ramená v Kráľovej Lúke sú v súčasnosti takmer vyschnuté, pretože z rôznych dôvodov sú odpojené od prítoku vody z hlavného toku Dunaja: napr. bolo prerušené ich spojenie z hlavným tokom, keď bola postavená priehrada – Vodné dielo Gabčíkovo; boli prerušené prístupovou cestou; zámerne vysušené odvodňovacím kanálom, aby tam bolo možné obhospodarovať pôdu (napr. pestovať les); alebo boli zarovnané s terénom sedimentovaným materiálom z okolitých stromov (listy, konáre) alebo z ťažby stromov. Tieto všetky činnosti spôsobili, že voda sa z ramien stratila takmer úplne a rastliny závislé od hojnosti vody v ramenách takmer všetky vyhynuli. S nimi zmizli aj živočíchy naviazané na tento druh ekosystému. Napríklad ryby tu stratili miesta, kde sa môžu neresiť a kde môže žiť ich potomstvo – malé rybky. Ale aj pre obojživelníky, plazy a vodné slimáky je tu už málo vhodných miest na život. Namiesto pôvodných rastlín a živočíchov tu žijú také, ktoré nepotrebujú toľko vody a niektoré z nich nie sú dokonca naše európske druhy rastlín. Sú to invázne rastliny, ktoré prišli k nám z iných krajín a kontinentov a vytláčajú naše pôvodné druhy. K nim patrí napr. javorovec jaseňolistý (http://www.biospotrebitel.sk/clanok/1018-javorovec-jasenolisty.htm), ktorý prišiel zo Severnej Ameriky.

Pomocou aktivít projektu sa pokúsime tento stav napraviť: vrátiť vodu a vzkriesiť pôvodný mokraďový život v tejto časti našej prírody. Aby to bolo tak ako pred tým. Lebo tak je to prirodzené a najlepšie pre toto miesto na Zemi. Čo ľudia pokazili, je potrebné napraviť. Aby sme všetci mali dosť vody. Aby sme všetci – rastliny, živočíchy aj my - mali vhodný priestor na život.

Čo konkrétne budeme robiť?

Budeme:

  • ostraňovať (klčovať) invázne dreviny (predovšetkým javorovec jaseňolistý) z koryta vyschnutých ramien, z brehov ramenného systému ako aj z návozov materiálu, ktorý sa v niektorých častiach lokality nachádza, napr. tu:zanesené rameno materiálom a invázny javorovec jaseňolistý
  • odstraňovať bariéry (napr. z hliny a starých kmeňov a pňov stromov) z ramenného systému vrátane zvyškového materiálu po holorubnej ťažbe a nepoužívané umelo vybudované dočasné prístupové cesty vytvorené pre potrebu ťažby dreva – napr. tu:zvyšky z holorubnej ťažby
  • betónový most cez rameno a pod ním nános hliny
  • rameno prerušené prístupovou cestou
  • prehlbovať vybrané úseky ramenného systému – predovšetkým v miestach, kde dochádzalo k zvýšenej sedimentácii materiálu spôsobenej prítomnosťou prekážok v toku, aby sa tam mohla dostať voda, napr. tu:
  • rameno takmer zarovnané s terénom
  • prepájať umelo prerušené ramená a mokrade s pôvodným ramenným systémom, napr. tu:
  • Koryto vyschnutého ramena zarastené náletovou vegetáciou
  • zlepšovať napojenie celého ramenného systému na blízke rameno Dunaja s dostatočnou dotáciou vody (v mieste historického prepojenia sieťe ramien), napr. tu

 rameno bez vody v zime

Chcete o projekte vedieť viac alebo sa chcete prihlásiť ako dobrovoľník na niektorú z akcií? Môžete nás kontatkovať tu: Karolína Sobeková (sobekova(at)broz.sk)16.07.2015 - Stretnutie so stakeholdrami v Gabčíkove

Stretnutie so stakeholdrami v Gabčíkove

12.06.2015 - Stretnutie s expertmi k technickej dokumentácii obnovy ramenného systému Kráľova Lúka v Bratislave

Stretnutie s expertmi k technickej dokumentácii obnovy ramenného systému Kráľova Lúka v Bratislave
Obhliadka terénu s geodetmi

12.05.2015 - Obhliadka terénu s geodetmi

Obhliadka terénu s geodetmi

11.05.2015 - Stretnutie s expertmi Vodohospodárskej výstavby

Stretnutie s expertmi Vodohospodárskej výstavby
Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

05.05.2015 - Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Stretnutie s expertmi Výskumného ústavu vodného hospodárstva

30.04.2015 - Stretnutie so stakeholdermi a vlastníkmi pozemkov - Gabčíkovo

Stretnutie so stakeholdermi a vlastníkmi pozemkov - Gabčíkovo

23.04.2015 - Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami VVB

Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami VVB š.p.

15.04.2015 - Stretnutie so zainteresovanými stranami - príprava technickej dokumentácie Kráľova Lúka

Stretnutie so zainteresovanými stranami - príprava technickej dokumentácie Kráľova Lúka
Dobrovoľnícka akcia -

08.04.2015 - Dobrovoľnícka akcia - "Zasaď si svoj les"

Pozývame Vás na ďalšiu dobrovoľnícku akciu "Zasaď si svoj les"
Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

30.03.2015 - Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

Obhliadka terénu s geodetmi - lokalita Kráľova Lúka

27.03.2015 - Exkurzia pre verejnosť - lokalita Kráľova Lúka

Exkurzia pre verejnosť - lokalita Kráľova lúka

25.03.2015 - Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami stakeholdra - Vodohospodárska výstavba š.p.

Stretnutie s expertmi z VÚVH a zástupcami stakeholdra Vodohospodárska výstavba š.p.
DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

05.03.2015 - DOBROVOĽNÍCKA AKCIA: Vyvetraj si hlavu - poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky.

Pozývame vás na dobrovoľnícku akciu: " Poď s nami sadiť stromy a vyčistiť časť ramenného systému pri obci Bodíky."
Stretnutie so stakeholdrami

12.02.2015 - Stretnutie so stakeholdrami

Prípravné stretnutie so staheholdrami a odborníkmi z VÚVH