facebook youtube
sk | en | de | hu

Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého - LIFE12 NAT/SK/001137

Projekt BeeSandFish je zameraný na obnovu hniezdnych a potravných biotopov troch ohrozených druhov vtákov: včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej. Spoločným znakom ekológie týchto druhov je využívanie prirodzených kolmých riečnych brehov a stien na hniezdenie. Aktivity projektu sú viazané na územia NATURA 2000 v okolí riek Dunaj a Morava – konkrétne na Chránené vtáčie územia Dunajské luhy, Záhorské Pomoravie, Dolné Pohronie, Dolné Považie a Parížske močiare. Realizáciou revitalizačných opatrení ako je sprietočnenie dunajských ramien príp. celých ramenných systémov, obnovou kolmých riečnych brehov, mokradí ale aj znovuzavedením pastvy hospodárskych zvierat v okolí riek sa vytvoria vhodné životné podmienky pre tieto zaujímavé vtáčie druhy.

Rybárik riečny (Alcedo atthis) potrebuje neregulované rieky a riečne ramená s mozaikou tečúcich a stojatých vôd, prirodzené kolmé riečne brehy bez betónu alebo kameňa a na brehu prečnievajúce stromy prípadne kríky, ktoré využíva ako posiedku pre vyčkávanie na príležitosť uloviť z vody potravu.

Brehuľa hnedá (Riparia riparia) potrebuje na hniezdenie strmé hlinité, sprašové alebo pieskové brehy bez kameňov a betónu (podobne ako rybárik riečny) a neregulované rieky a ramená s prirodzenou dynamikou vodného toku, ktorý by vďaka kolísaniu vodnej hladiny občasne vytváral nové obnažené kolmé brehy. Živí sa drobným hmyzom, ktorý loví v blízkosti vody prípadne nad priľahlými lúkami a pasienkami.

V minulosti bola väčšina hniezdnych lokalít rybárika riečneho a brehule hnedej (strmé brehy) obložená kamenným opevnením a redukovaná dynamika toku už len málokedy umožní prirodzenú eróziu brehu Dunaja a jeho ramien. Navrhované aktivity (napr. obnova strmých riečnych brehov a obnova vodného režimu vybraných ramenných systémov) projektu prispejú k výraznému zlepšeniu hniezdnych a potravných možností pre oba druhy.

Včelárik zlatý (Merops apiaster) využíva na hniezdenie kolmé sprašové alebo hlinito- piesčité steny/brehy. Živí sa prevažne blanokrídlym hmyzom, ktorý loví v blízkosti mokradí prípadne lúky a pasienkov. Keďže včeláriky pri nedostatku inej potravy loví aj včely medonosné stávajú sa ich hniezdiská cieľom útokov niektorých neinformovaných chovateľov včiel.

Cieľom projektu je obnova hniezdisk včelárika zlatého napr. odstránením náletových drevín a vegetácie v degradovaných častiach bývalých hniezdnych stien, ako aj ich ochrana v období hniezdenia (pred nelegálnou ťažbou piesku príp. inými nelegálnymi zásahmi). Pre zlepšenie potravnej ponuky dôjde k obnove mokradí a lúk/ pasienkov, ktoré budú domovom pre mnohé druhy blanokrídleho hmyzu.Sadenie stromčekov s Mary Kay v Biskupických luhoch

18.11.2016 - Sadenie stromčekov s Mary Kay v Biskupických luhoch

V novembri sa nám spolu s Mary Kay podarilo vysadiť 300 pôvodných druhov stromov v Biskupických luhoch
Putovná interaktívna výstava pre školy v SEV Dropie

09.03.2016 - Putovná interaktívna výstava pre školy v SEV Dropie

Do 1.6. máte možnosť navštíviť v priestoroch SEV Dropie (Zemianska Olča)interaktívnu výstavu o živote včelárika zlatého, rybárika riečneho a brehule hnedej. V prípade záujmu o sprevádzanie pre školy kontaktujte - http://www.sazp.sk/SEV/dropie/.
Vernisáž interaktívnej výstavy

05.02.2016 - Vernisáž interaktívnej výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život"

V utorok 2.2.2016 sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia (MŽP), autora výstavy, rezortných organizácií MŽP a projektových partnerov uskutočnila vernisáž výstavy "Kolmý riečny breh - najlepšie miesto pre život", ktorá bola v priestoroch ministerstva umiestnená do 12.2..