facebook youtube
sk | en | de | hu

01.02.2011 - Svetový deň mokradí a 40.výročie Ramsarského dohovoru

Istragov

Ochrancovia prírody na celom svete si každý rok 2. februára pripomínajú Svetový deň mokradí. Mokrade sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov, z ktorých mnohé sú dnes už kriticky ohrozené. Viaceré štáty si uvedomili veľký význam a zraniteľnosť mokraďových spoločenstiev, a tak 2. februára 1971 podpísali v iránskom meste Ramsar medzinárodný dohovor na ochranu mokradí, tzv. Ramsarský dohovor.

Neskôr Stály výbor Dohovoru zvolil tento deň za Svetový deň mokradí. V súčasnosti podpísalo dohovor už 158 štátov. Zoznam medzinárodne významných mokradí tvorí 1713 lokalít vyhlásených na celkovej rozlohe 153 miliónov hektárov.

Hlavnou úlohou Ramsarského dohovoru je zastaviť úbytok a poškodzovanie mokradí. Dohovor tiež vytvoril Zoznam mokradí medzinárodného významu, do ktorého každá členská krajina nominuje svoje najvýznamnejšie mokrade na základe určených kritérií. Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1990 a doteraz bolo do medzinárodného zoznamu zapísaných 14 mokradí z územia Slovenska. Dve z nich – Niva Moravy a Dunajské luhy sa dokonca nachádzajú priamo na území hlavného mesta SR Bratislavy. Slovenskej republike vyplýva z dohovoru povinnosť zabezpečovať priaznivý stav prírodných hodnôt nielen týchto, ale aj ostatných mokradí, keďže na Slovensku je aj množstvo mokradí, ktoré síce nie sú zaradené do zoznamu, majú však veľkú lokálnu hodnotu.

Ochrana a obnova všetkých typov mokradí v Bratislavskom a Trnavskom kraji je jednou z hlavných činností mimovládnej organizácie BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie). Aj v súčasnosti BROZ uskutočňuje viaceré rozsiahle projekty podporené v rámci programu LIFE-Nature Európskou komisiou. Projekt s názvom WETREST – Obnova mokradí Záhorskej nížiny sa úspešne skončil koncom roka 2008. Obnovených bolo 8 významných mokradí v územiach európskeho významu s narušeným hydrologickým režimom.

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja sa začal realizovať začiatkom roka 2009. Cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany lužných druhov vtákov v CHVÚ Dunajské luhy a SPA Szigetköz. Za týmto účelom je potrebné obnoviť najohrozenejšie biotopy cieľových druhov (lužné lesy, zaplavované nivné lúky, mokrade a ramená) a v neposlednom rade zaviesť vhodný manažment územia v spolupráci s miestnymi obyvateľmi, uviedol manažér BROZ pre médiá Mgr. Andrej Kovarik.

Ako uviedla Mgr. Katarína Tuhárska PhD., v roku 2010 sa začal projekt LIFE08 NAT/SK/000239 Ochrana hraboša severského panónskeho. Tento nenápadný druh sa na naše územie dostal pri poslednom zaľadnení. Po ústupe ľadovcov z väčšiny oblastí vymizol a zachovali sa len izolované populácie v mokradiach v okolí Dunaja.

V mokraďových oblastiach Dunajských luhov realizuje BROZ v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR aj aktivity medzinárodného projektu Danubeparks - Siete chránených území na Dunaji, ktorý spája 12 chránených území z 8 podunajských krajín uviedla manažérka projektu za BROZ Mgr. Miroslava Rudá.

tlačová správa, správa